SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Onderwerp: ‘Brandkraan opengedraaid in de Thijssestraat’

Den Haag, 20 juni 2017

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad.

1. Bent u bekend met het bericht: ‘Brandkraan opengedraaid in de Thijssestraat’?*

2. Klopt het dat de brandkraan in de Thijssestraat in enkele dagen tijd maar liefst 4 keer illegaal is opengedraaid en dat daar zo’n honderd allochtone jongeren bij betrokken waren?

3. Kunt u aangeven hoeveel schade er is aangericht met het herhaaldelijke opendraaien van de brandkraan aan de Thijssestraat aan o.a. de straten en wegen, de omliggende woningen en tuinen, enzovoorts? Kunt u tevens aangeven voor wiens rekening deze kosten komen: voor de gemeente, Dunea, de omwonenden en/of de (ouders van de) daders?

4. Bent u ervan op de hoogte dat mensen uit de ouderenflat aan de Tak van Poortvlietstraat door dit wangedrag niet naar buiten durven? Zo ja, wat vindt u hiervan en wat gaat u hiertegen doen?

5. Kunt u over de periode 2013 t/m nu per wijk aangeven hoe vaak er illegaal brandkranen zijn opengedraaid, in welke straat dit was en op welke datum dit plaatsvond? Zo neen, waarom niet?

6. Klopt het dat de politie enkel de-escalerend heeft opgetreden en niemand heeft aangehouden terwijl het opendraaien van brandkranen een strafbaar feit is? Zo ja, kunt u uitleggen waarom deze vorm van vandalisme oogluikend werd toegestaan? Zo neen, kunt u uiteenzetten welke maatregelen er zijn genomen?

7. Bent u met de PVV van mening dat iedere vorm van vandalisme keihard moet worden aangepakt en afgestraft? Zo ja, wat gaat u ondernemen om aan deze brandkraanterreur een einde te maken? Zo neen, waarom niet?

Namens de Partij Voor de Vrijheid,

Karen Gerbrands

*http://www.regio15.nl/nieuws/lijst-weergave/29-hulpverlening/27424-brandkraan-opengedraaid-in-de-thijssestraat

 

Den Haag Verkiezingen

Quote Geert Wilders

volg-ons-op-twitter

nieuwsbrief

PVV Den Haag op YouTube