Donderdagavond 21 september vond er weer een Raadsvergadering plaats. Het was de eerste vergadering na het zomerreces. Hieronder kun je de standpunten van de PVV teruglezen.

Afscheid van PVV-raadslid Elias van Hees
De vergadering startte met het afscheid van Elias van Hees. Hij legt zijn functie neer omdat hij privé en werk niet meer kon combineren. We vinden het jammer dat Elias vertrekt, maar hebben respect voor zijn besluit. Wij wensen hem alle geluk voor de toekomst.

Tweeminutendebat PVV huisvesting statushouders in Den Haag
De PVV maakt zich al jaren hard tegen de huisvesting van duizenden statushouders in Den Haag. N.a.v. de meest recente plannen van de wethouder, had de PVV een tweeminutendebat aangevraagd. Door het college zijn wederom twee nieuwe locaties aangewezen voor de bouw van een appartementencomplex voor statushouders: aan het Oosteinde in het Wateringse Veld en aan de Boekweitkamp.

De PVV maakt zich grote zorgen over de ongewenste en onacceptabele negatieve consequenties op de veiligheid en leefbaarheid die de huisvesting van groten getale statushouders in onze stad heeft. Zo zorgen de statushouders op de Scheveningseweg en in Ypenburg voor veel overlast voor de buren. De omwonenden van de locatie Oosteinde hebben onderbouwd bij de wethouder aangegeven dat de buurt vrijwel unaniem tegen de plannen van het college is. Desondanks drukt wethouder Wijsmuller de plannen door. Terwijl het college alles uit de kast trekt om het de veeleisende statushouders naar de zin te maken, hebben de eigen inwoners het nakijken en krijgen zij de plannen door de strot geduwd. Nu al lopen de kosten voor huisvesting, bijstand, ondersteuning, taallessen, enz. in de miljoenen. In de ogen van de PVV betekent de ‘Haagse aanpak’ van dit college niets meer dan het binnen (blijven) halen van een kwaadaardige ideologie ten koste van de eigen inwoners. De PVV blijft zich hier met hand en tand tegen verzetten. De PVV heeft daarom 2 moties ingediend met als doel de huisvesting van statushouders op de locaties Boekweitkamp en het Oosteinde te voorkomen. Helaas blijkt uit de stemming wederom dat de meeste partijen in Den Haag zich niets van de omwonenden en hun bezwaren aantrekt.

Gewijzigd voorstel van het college inzake Zienswijze op de ontwerp kadernota Openbaar Vervoer MRDH
Het belangrijkste punt is de vervoersontsluiting naar het Norfolkterrein. Het college wil graag een tramverbinding maar de bewoners op Scheveningen en in Duindorp hebben grote weerstand tegen het ontsluiten van het Norfolkterrein met een tram. De PVV is tegen een tramverbinding naar het Norfolkterrein en ziet liever dat er een goede busverbinding is. De PVV heeft om die reden een amendement ingediend met het verzoek dat de gemeente Den Haag de in de kadernota opgenomen hoogwaardige openbaar vervoerontsluiting (tram) schrapt.

Voorstel van het college "Op weg naar een duurzame warmtevoorziening in 2040"
De PVV is kritisch over deze plannen. Deze plannen zal voor de inwoners van Den Haag gevolgen hebben. Elke inwoner die momenteel kookt op gas zal zijn/haar keuken moeten aanpassen of, elk huis dat überhaupt een gasaansluiting heeft zal kosten gaan maken. De grote vraag is wie deze kosten voor de Haagse inwoners gaat betalen. Het tweede punt is de veiligheid in dit digitale tijdperk. Den Haag moet zijn infrastructuur beschermen tegen gevaren van dreigingen van buitenaf. Cyberdreigingen is een onderdeel daarvan en heeft constante aandacht nodig. Ook binnen deze warmtetransitie zal met digitale systemen worden gewerkt. De PVV vindt het heel erg belangrijk dat vooraf in het traject cyberveiligheid goed geregeld is. Dit is goedkoper, het verstoort de processen niet en het voorkomt grote schade en schande achteraf als ze Den Haag willen treffen. Daarom heeft de PVV een amendement ingediend om in te stemmen met de actieve (regierol) van de gemeente ten aanzien van Cyber security, binnen deze transitie.

Niet vraguh om een eigen bijdrage, initiatiefvoorstel afschaffen eigen bijdrage dagbesteding en begeleiding
De PVV is van mening dat het garanderen van zorgcontinuïteit en het verbeteren van de toegang tot het Wmo op dit moment belangrijker is. Een onderzoek naar het eventueel verlagen van de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp kan nooit kwaad en dat zullen we dan ook steunen. Het is een leuk initiatief maar het overschot kan misschien beter gebruikt worden voor andere doelen met hogere prioriteit en stabiliteit.

Voorstel van het college inzake Actieplan Burgerparticipatie 2016-2020: Samenleven is samen kiezen en samendoen
De PVV vindt het belangrijk dat Haagse burgers daadwerkelijk betrokken en gehoord worden bij het gemeentelijke beleid waar zij ook bij betrokken willen worden. Het voorliggende voorstel van het college voorziet daar niet in. Het lijkt een poging om vooral de schijn van inspraak te wekken, terwijl de inwoners geen invloed kunnen uitoefenen op zaken die er echt toe doen. De PVV zou graag zien dat burgerparticipatie verder gaat dan het eventueel opkalefateren van de eigen buurt met peperdure wijkprojecten. Participatie is onzes inziens de inwoners betrekken bij zaken die de leefbaarheid en veiligheid aantasten: de huisvesting van statushouders in de buurt, een nieuwe moskee of uitbreiding daarvan, hoogbouw en andere zaken die nu gewoon door de strot geduwd worden. De PVV heeft dan ook tegen het actieplan gestemd omdat deze niets verbetert aan de zeggenschap van de ‘gewone’ inwoners van Den Haag.

Den Haag Verkiezingen

Quote Geert Wilders

volg-ons-op-twitter

nieuwsbrief

PVV Den Haag op YouTube