SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 02 oktober 2017

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad:

1. Bent u bekend met de massale demonstraties van afgelopen weekeinde bij meerdere Haagse moskeeën, waaronder bij de Al Madinah op de Loosduinseweg en de moskee op de Mient?*

2. Kunt u aangeven op welke plekken in Den Haag deze demonstraties i.h.k.v. de asjoera nog meer hebben plaatsgevonden? Zo neen, waarom niet?

3. Is de burgemeester vooraf en tijdig door de organisaties op de hoogte gesteld van deze demonstraties? Zo ja, waarom hebt u deze demonstraties toegestaan? Zo neen, is er een proces verbaal opgemaakt i.v.m. overtreding van de APV of gaat dat n.a.v. onze schriftelijke vragen gebeuren?

4. Welke maatregelen hebben de politie en de gemeente genomen ten aanzien van deze demonstraties en welke voorschriften en beperkingen zijn er gesteld?

5. Is het u bekend dat de weg totaal geblokkeerd werd tijdens de demonstraties bij de Al Madinah waardoor het verkeer kwam vast te staan en opgehouden werd? Zo ja, mag dat zomaar en acht u dit als Haags stadsbestuur wenselijk?

6. Wat vindt u van de overlast die veroorzaakt werd door het langdurig scanderen van Arabische leuzen? Wanneer komt u op voor de omwonenden?

7. Kunt u aangeven welke vlaggen er tijdens de demonstratie getoond zijn en wat er op die vlaggen stond? Bent u met PVV van mening dat deze vlaggen niet in het Haagse straatbeeld horen? Zo neen, waarom niet?

8. Bent u het met de PVV eens dat de islamisering van Den Haag de spuigaten uit loopt? Zo ja, bent u bereid onze stad per direct te deislamiseren? Zo neen, waarom niet?

Namens de Partij voor de Vrijheid,

Karen Gerbrands

*https://twitter.com/SjaakHaagsemart/status/914435373354319872

**

2017 10 02 1

2017 10 02 2

2017 10 02 3

 

Beantwoording schriftelijke vragen:
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/5810239/2/RIS298022%20Beantwoording%20SV%20Overlastgevende%20Islamitische%20demonstraties

Den Haag Verkiezingen

Quote Geert Wilders

volg-ons-op-twitter

nieuwsbrief

PVV Den Haag op YouTube