SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 06 oktober 2017

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad:

1. Bent u bekend met de recente uitspraak van wethouder KIJO: "Shell doen we 3 jaar. We hebben toegezegd vorig jaar om daar ook een partnerschap in het festival in te ontwikkelen. Dat heeft de vorm van een subsidieaanvraag gekregen. Die is vorig jaar toegekend en we zullen dat dit jaar op dezelfde wijze moeten behandelen, want we zijn wel een betrouwbare overheid"?*

2. Kunt u aangeven wat er precies bedoeld wordt met: "Shell doen we 3 jaar"?

3. Klopt het dat er tussen de voormalig burgemeester en Shell rond het Generation Discover Festival een (mondelinge) afspraak is gemaakt over een 3-jarige samenwerking en om daarna verder te kijken of dit verlengd kan worden? Zo neen, kunt uiteenzetten hoe het dan wel zit?

Zo ja;
a) Wanneer en onder welke omstandigheden is deze toezegging door de voormalig burgemeester aan Shell gedaan?

b) Wat is er op dat moment exact door de voormalig burgemeester aan Shell toegezegd en hoe is dit gedocumenteerd?

c) Hoe past dit handelen van de voormalig burgemeester binnen de officiële procedures die er gelden rondom het aanvragen en verkrijgen van een subsidie?

d) Waarom heeft het college de Raad niet schriftelijk geïnformeerd over deze 3-jarige afspraak, ondanks de verschillende brieven over dit festival aan de Raad en de beantwoording van vele schriftelijke en technische raadsvragen over deze kwestie?

4. Bent u bekend met artikel 169 van de gemeentewet die stelt: “Zij geven de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft." Zo ja, bent u bereid de Raad voor eens en altijd opheldering te geven over deze kwestie door openheid van zaken te geven over alle mondelinge, schriftelijke, formele en informele afspraken die er zijn gemaakt rondom het Generation Discover Festival tussen de gemeente en Shell, wanneer deze afspraken zijn gemaakt en door wie? Zo neen, wat heeft u te verbergen?


Namens de Partij voor de Vrijheid,

Andre Elissen


* https://www.youtube.com/watch?v=Yx0GCGQSXkQ

Beantwoording schriftelijke vragen:
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/5927955/1/RIS298071%20Beantwoording%20SV%203%20jarig%20partnerschap%20gemeente%20en%20Shell%20inzake%20Generation%20Discover%20Festival

Den Haag Verkiezingen

Quote Geert Wilders

volg-ons-op-twitter

nieuwsbrief

PVV Den Haag op YouTube