SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 26 oktober 2017

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende aanvullende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad:

1. Bent u bekend met de berichten: ‘Gifspuiterij vanuit Haagse Schilderswijk – Haatimam ongemoeid’ en ‘Haatimam El Alami Amaouch radicaliseerde jongeren – Geestelijk vader van Syriëgangers’?*

2. Wat vindt u ervan dat deze haatimam, die omwille van de staatsveiligheid België werd uitgezet, in Den Haag actief is?

3. Sinds wanneer is haatimam El Alami Amaouch actief in Den Haag?

4. Sinds wanneer bent u op de hoogte van de aanwezigheid van deze haatimam in onze stad en hoe heeft u daar kennis van genomen?

5. Kunt u uitleggen waarom de Raad niet actief geïnformeerd is over de aanwezigheid van deze levensgevaarlijke haatimam in de stad gelet op zijn achtergrond en alle veiligheidsrisico’s die daarmee gemoeid zijn? Zo neen, waarom niet?

6. Woont haatimam El Alami Amaouch in Den Haag en/of zijn er redenen om aan te nemen dat hij (langdurig of korte periodes) in onze stad verblijft?

7. Kunt u gespecificeerd uiteenzetten welke maatregelen u heeft ondernomen t/m 25-10-2017 tegen deze imam en wat u gedaan heeft na de publicatie van de artikelen? Zo neen, waarom niet?

8. Op welke plekken in Den Haag heeft deze haatimam tot nu toe gepredikt en welke moskeeën, islamitische organisaties, enz. zijn daarbij betrokken? Graag een zo volledig mogelijk overzicht.

9. Welke maatregelen gaat u nemen tegen de moskeeën, islamitische organisaties, enz. die deze haatimam een podium hebben gegeven om in onze stad te prediken?

10. Deelt u de mening van de PVV dat deze staatsgevaarlijke imam zo snel als mogelijk Den Haag en Nederland uit moet? Zo ja, wat gaat u doen om dit te realiseren? Zo neen, waarom niet?

11. Bent u met de PVV van mening dat er in Den Haag geen plek is en zou moeten zijn voor welke haatimam dan ook? Zo ja, bent u bereid om uw verantwoordelijkheid te nemen en alle moskeeën en stichtingen die een podium geven aan terroristenverheerlijkers, in het belang van de veiligheid van Den Haag en haar inwoners, te sluiten? Zo neen, waarom niet?

Namens de Partij voor de Vrijheid,

Andre Elissen

*De Telegraaf, p. 1 en 4, d.d. 26-10-2017


Beantwoording schriftelijke vragen:
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/5947589/1/RIS298207%20Beantwoording%20SV%20PVV%20eist%20actie%20burgemeester%20Uit%20Belgie%20verbannen%20haatimam%20predikt%20ongestoord%20in%20Den%20Haag

Den Haag Verkiezingen

Quote Geert Wilders

volg-ons-op-twitter

nieuwsbrief

PVV Den Haag op YouTube