SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 08-11-2017

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de PVV de volgende vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad.

1. Klopt het dat er een beginseluitspraak is aangevraagd inzake een omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe moskee en internaat met logeerfunctie aan de Delftselaan 42?1
2. Bent u bekend met de schokkende en zorgwekkende berichtgeving over moskee-internaten?2
3. Is het u bekend dat de islam een homofobe, antisemitische, gewelddadige maar ook vrouwonvriendelijke ideologie is? Zo neen, bent u bereid om uw huiswerk te doen en u zich hierin te verdiepen alvorens een beginseluitspraak te doen?
4. Wat vindt u ervan dat de islam zo welig tiert in onze stad dat er nu een verzoek ligt tot een moskee-internaat in onze stad waardoor straks nog meer kinderen van jongs af aan worden blootgesteld aan een haatideologie?3
5. Wat is uw standpunt t.a.v. islamitische internaten in Nederland en in onze stad in het algemeen?

Op dit moment is ‘Stichting Islamitische Centrum’ op de Delftselaan 42 gevestigd.

6. Door wie/welke organisatie is de beginseluitspraak aangevraagd?
7. Wat is het huidige gebruik van het pand aan de Delftselaan 42?
8. Aan hoeveel kinderen moet de moskee-internaat onderdak gaan bieden volgens de ingediende plannen?
9. Hoe groot wordt de nieuwe moskee volgens de ingediende plannen? Op hoeveel bezoekers wordt er gerekend?
10. Hoe wordt de moskee met internaat gefinancierd? Is er sprake van financiering en/of andere vormen van beïnvloeding vanuit het buitenland?
11. Kunt u de onderliggende stukken die door de aanvrager zijn ingediend bij de aanvraag van deze beginseluitspraak, zo nodig vertrouwelijk, aan de Raad doen toekomen? Zo neen, waarom niet?
12. Deelt u de mening van de PVV dat het faciliteren van dergelijke islamisering één van de belangrijke oorzaken is van het faliekant mislukken van het integratiebeleid? Zo neen, waarom niet?
13. Bent u bereid alles in het werk te stellen zodat deze moskee-internaat er niet komt? Zo ja, wat gaat u hiertoe ondernemen en betekent dit een negatief advies t.a.v. de gevraagde beginseluitspraak?

In 2013 was er sprake van één moskee-internaat in Den Haag met 31 meisjes.4

14. Hoeveel moskee-internaten zijn er op dit moment in de stad, waar zijn deze gevestigd en hoeveel kinderen betreft het? Graag een overzicht per moskee-internaat.
15. Hoe houdt de gemeente toezicht op de reeds aanwezige moskee-internaat/-internaten in onze stad?
16. Bent u met de PVV van mening dat de islamisering van Den Haag moet stoppen? Zo ja, kunt u toezeggen dat er in Den Haag geen enkele moskee, moskee-internaat, islamitische school, enz. meer bijkomt en dat de bestaande moskeeën, moskee-internaten, islamscholen, enz. gesloten worden? Zo neen, waarom niet?

Namens de Partij voor de Vrijheid,

Karen Gerbrands en Willie Dille

 

1 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-190524.html 
2Slechts een kleine selectie:
https://www.nrc.nl/nieuws/2012/11/10/in-nederland-wonen-honderden-kinderen-in-moskee-internaten-a1440146 
https://www.trouw.nl/home/lijfstraffen-in-slecht-onderhouden-moskee-internaten~a44e663e/? 
https://www.nu.nl/binnenland/3948629/rotterdam-machteloos-moskee-internaten.html 
http://www.steilbergenmetin.nl/moskee-internaten-kiezen-schimmigheid/ 
https://wnl.tv/2017/11/07/schokkende-video-nederlandse-imam-mishandelt-moskeeklas/ 
3 Jodenhaat, ongelijkheid man-vrouw, homohaat, haat jegens het Westen, haat jegens de ongelovigen, enz.
4 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2013/05/27/overzicht-privaatgefinancierde-internaten  

 

 

Den Haag Verkiezingen

Quote Geert Wilders

volg-ons-op-twitter

nieuwsbrief

PVV Den Haag op YouTube