SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 17 januari 2018

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad.


1. Bent u bekend met de clip ‘Wijkagenten Hoefkade connecten op street-level’?1

2. Bent u met de PVV van mening dat de rap, die door wijkagenten van de Hoefkade/Schilderswijk/Stationsbuurt/Rivierenbuurt is opgenomen, als een politieke boodschap kan worden opgevat? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wat vindt u hiervan?

3. Deelt u de mening van de PVV dat (wijk)agenten te allen tijde neutraliteit, autoriteit en gezag moeten uitstralen als zij in functie zijn en daarom weg moeten blijven van het op deze wijze uiten van politieke meningen/opvattingen? Zo neen, waarom niet?

4. Kunt u aangeven op wiens initiatief deze clip is opgenomen en verspreid? Waren dit de (wijk)agenten zelf of is er opdracht gegeven door de korpsleiding?

5. Op welke wijze is de clip bekostigd?

6. Indien u van mening bent dat het aan de verantwoordelijk minister en/of de Nationale Politie is om deze vragen te beantwoorden, wilt u onze vragen dan aan hen doorgeleiden erop gelet dat de rap over de openbare orde en veiligheid van onze stad gaat? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wilt u de Raad z.s.m. informeren over de beantwoording?

Namens de Partij Voor de Vrijheid,

Andre Elissen

 

1 https://www.facebook.com/PolitieHoefkade/videos/1781254925227708/

 

Zie beantwoording schriftelijke vragen:

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/6216614/1/RIS298902%20Beantwoording%20SV%20Wijkagenten%20Hoefkade%20connecten%20op%20street-level%202