SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Den Haag, 31 januari 2018

Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde heeft de fractie van de PVV de volgende vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad.

1. Bent u bekend met het bericht ‘Rechercheur Den Haag lekte anderhalf jaar naar criminelen’?1

2. Wat vindt u ervan dat deze zaak niet op zichzelf staat maar dat er in één jaar tijd vier lekken zijn ontdekt bij de politie-eenheid Den Haag?

3. Kunt u aangeven welke etnische achtergrond de daders/verdachten hebben? Zo neen, waarom niet?

4. Kunt u voor de grote steden (G4) uiteenzetten hoeveel integriteitsschendingen er in de periode 2014-nu zijn geregistreerd en in hoeveel gevallen er sprake was van lekken? Graag een overzicht per jaar. Zo neen, waarom niet?

5. Kunt u een cijfermatige vergelijking geven van het aantal integriteitsschendingen, waaronder het lekken, in de plattelandsgebieden versus de grote steden in de periode 2014-nu? Zo neen, waarom niet? Zo ja, hoe verklaart u de eventuele verschillen en welke rol speelt het diversiteitsbeleid daarbij?

6. Is er een relatie tussen het lekken en het door de politie gevoerde diversiteitsbeleid2 en de daarmee samenhangende laagdrempelige(r) aanstellingseisen? Zo neen, (a) kunt u dit garanderen en (b) bent u bereid hier onderzoek naar te (laten) doen of de minister op te roepen tot een onderzoek naar de aard, omvang, voorwaarden en (negatieve) effecten van het diversiteitsbeleid bij de politie?

7. Bent u met de PVV van mening dat het doorgeschoten diversiteitsbeleid bij de politieorganisatie desastreuze gevolgen zal hebben voor o.a. het vertrouwen in de Haagse politie als niet kennis en kunde maar de etnische achtergrond zwaarwegend zijn voor het aannemen van personeel? Zo ja, bent u bereid om er alles aan te doen om dit beleid zo snel mogelijk te doen stoppen?3 Zo neen, waarom niet?


8. Indien u van mening bent dat het aan de verantwoordelijk minister en/of de Nationale Politie is om deze vragen te beantwoorden, wilt u onze vragen dan aan hen doorgeleiden erop gelet dat de openbare orde en veiligheid van onze stad in het geding is? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wilt u de Raad z.s.m. informeren over de beantwoording?

 

Namens de Partij Voor de Vrijheid,

Andre Elissen

 

1https://nos.nl/artikel/2214593-rechercheur-den-haag-lekte-anderhalf-jaar-naar-criminelen.html
2
De politie streeft naar een instroom van aspiranten met migratie-achtergrond van 25% voor alle politie-eenheden. Bij de Eenheid Den Haag is er sprake vaneen nog hogere instroomopdracht. Bron: https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/5523053/1/RIS297043%20Diversiteit%20bij%20politie-jaarverslag%202
3 Zie bijvoorbeeld: https://www.elsevierweekblad.nl/opinie/opinie/2017/02/diversiteitsbeleid-maakt-de-politie-extra-kwetsbaar-459428/

 

Zie beantwoording schriftelijke vragen:
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/6264908/1/RIS298862%20Beantwoording%20SV%20Haagse%20bluf%20vanThe%20Hague%20Security%20Delta